Author Topic: 【天问】中国五大书法字体简介和分类--现在学生都是练小楷  (Read 67 times)

laofuzi

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2695
书法字体,就是书法风格的分类,传统的书法字体共分行书字体、草书字体、隶书字体、篆书字体和楷书字体五种,也就是五大类。下面小编带给大家的是中国五大书法字体

laofuzi

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2695
rt

laofuzi

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2695
« Last Edit: February 01, 2021, 08:19:37 AM by laofuzi »

laofuzi

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2695
rt